Publications

See All

Author: No categories See All

Topic: No categories See All

Year: No categories See AllJournal: Cell Host & Microbe

Fangjun Li, Cheng Cheng, Fuhao Cui, Marcos VV de Oliveira, Xiao Yu, Xiangzong Meng, Aline C Intorne, Kevin Babilonia, Maoying Li, Bo Li, Sixue Chen, Xianfeng Ma, Shunyuan Xiao, Yi Zheng, Zhangjun Fei, Richard P Metz, Charles D Johnson, Hisashi Koiwa, Wenxian Sun, Zhaohu Li, Gon├žalo A de Souza Filho, Libo Shan, Ping He, "Modulation of RNA Polymerase II Phosphorylation Downstream of Pathogen Perception Orchestrates Plant Immunity", Cell Host & Microbe doi:10.1016/j.chom.2014.10.018  (Journal Publication)  [More Details]  [Online]